Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Pozivi, natječaji i stipendije


 

ID broj: 4272123010005

 

Broj: 08-1-86/18.

Široki Brijeg, 11.7.2018. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. točka a) ekonomski najpovoljnija ponuda, člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), podzakonskih akata, internih akata, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 08-1-68/18 od 06.07.2018. godine, u postupku javne nabavke Nabava rabljenog auotomobila za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, dekan je donio sljedeću

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

 

Prihvaća se preporuka Komisije za javnu nabavke, broj: 08-1-68/18 od 06.07.2018. godine i ugovor za javnu nabavku Nabava rabljenog auotomobila za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru ponuđenu cijenu:  24.358,97 КМ, bez PDV-a  kao najbolje ocjenjenom.

 

Član 2.

 

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču Zoom  d.o.o. Š. Brijeg, po protoku roka od 10 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

 

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje pravna služba Akademije.

 

 

Član 4.

 

Ova odluka objavit će se na web-stranici društva istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

 

 

Obrazloženje

 

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 08-1-51/18 od 25.06.2018. godine.

Javna nabavka je sprovedena konkurentskim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 20732-7-1-1-3-1/18 poslato je na objavljivanje dana 25.06.2018.godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 25.06.2018.godine.

 

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 0-1-58/18. od 3.7.2018 godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana  godine izvještaj o radu i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 08-1-68/18 od 06.07.2018, u postupku javne  nabavke: Nabava rabljenog automobila za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 ponuda

- da su blagovremeno zaprimljene 1 ponuda.

- da su neblagovremeno primljenih ponuda nije bilo.

- da su ponude ponuđača Zoom d.o.o. Š.Brijeg prihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovoditelj ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač je najbolje ocijenjen zbog:

 

ekonomski najpovoljnije ponude, odnosno broja bodova izračunatih na osnovu kriterija utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskom dokumentu, kako slijedi:

 

1. Potkriterij : CIJENA  ODGODA PLAĆANJA  ROK ISPORUKE

 

Naziv / ime ponuđača 1.

 

Zoom d.o.o.Široki Brijeg

Potkriterij

 

Cijena Broj bodova  70

Odgoda plaćanja  Broj bodova 20

Rok isporuke  Broj bodova 10

 

 

Naziv / ime   ponuđač    1. Zoom  d.o.o.

Ukupan broj bodova  100

 

 

 

 

           Izabrani ponuđač je Zoom  d.o.o., kako je gore navedeno, ocijenjen sa ukupno : 

           100 bodova  dok ostali ponuđača nije bilo.

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, internih akata društva, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

 

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

 

 

                                                 M. P.                          

                                                                                                  Dekan

 

                                                                                            red. prof. Stjepan Skoko

                                                                                    ____________________

 

 

Dostaviti:   

- Ponuđačima

- a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.07.2018
Pozivi, natječaji i stipendijeCopyright © 2018 Akademija likovnih umjetnosti, Široki Brijeg. All rights reserved. This site is designed and powered by GCR production.